STATUTEN

van de

Coöperatieve Vereniging van
Eigenaren en Erfpachters
Bungalowpark
“DE GROENE ZOOM” U.A.
STATUTEN
van de
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren en Erfpachters
Bungalowpark “De Groene Zoom” U.A.
Opgericht 22 maart 1977

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Vereniging van Eigenaren en Erfpachters Bungalowpark “De Groene Zoom”U.A. en is gevestigd te Boyl (gemeente Weststellingwerf).

Duur en aansprakelijkheid
Artikel 2.
De vereniging duurt onbepaalde tijd voort. De leden zijn niet aansprakelijk voor verbintenissen van de vereniging.

Doel
Artikel 3.
a. De vereniging heeft ten doel: het behartigen en bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en van hen die gerechtigd zijn tot een zakelijk recht van erfpacht in het bungalowpark “De Groene Zoom” te Boyl in de ruimste zin des woords.
b. Ter bereiking van haar doel bedient de vereniging zich van alle geschikte middelen, zoals:
1. Het in eigendom verkrijgen van grond met opstallen, waaronder toegangswegen, een parkeerterrein en een paardenwei, een kinderzwembad met speelweide en zuiveringsinstallatie, een publieke telefooncel, elektriciteitsgebouwtje en verder toebehoren, welke zaken deel uitmaken van het bungalowpark “De Groene Zoom” te Boyl (gemeente Weststellingwerf), nabij de Boschoordweg, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie P, nummers 546, 575, 576 en 574 gedeeltelijk;
2. Het onderhoud, beheer en de exploitatie van de gemeenschappelijke zaken;
3. De exploitatie en onderhoud van een publieke telefooncel met bijbehorend munttelefoontoestel;
4. De verzorging, beplanting en het onderhoud van de gemeenschappelijke gronden;
5. Het eventueel aangaan van arbeids- en/of onderhoudscontracten;
6. Het voeren van een administratie en eventueel toezicht.

Leden, lidmaatschap en ledenlijst
Artikel 4.
a. Leden der vereniging kunnen slechts zijn, degenen die eigenaar of erfpachter zijn in het bungalowpark “De Groene Zoom”te Boyl.
b. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen lid zijn.
c. Indien een eigendomsrecht of erfpachtrecht toebehoort aan twee of meer personen, handelende in een niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld de maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of onverdeelde boedel, of indien er een opstalrecht, vruchtgebruik of ander zakelijk gebruiksrecht is gevestigd zal die samenwerkingsvorm of medegerechtigden, – hierna te noemen combinatie -, uitmaken, één hunner of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht, hen allen tegenover de vereniging in alle opzichten te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen te verbinden tot al hetgeen het feit dat de combinatie als lid der vereniging wordt aangemerkt, voor hen meebrengt.
d. Op de hierna omschreven ledenlijst zullen zowel de leden der combinatie als de gevolmachtigde als zodanig worden ingeschreven, met vermelding van – zo aanwezig – de naam der combinatie. Indien de gevolmachtigde als zodanig defungeert, zullen de leden der combinatie op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen.
e. De vereniging kan in totaal ten hoogste evenveel leden hebben als het aantal in het Bungalowpark uit te geven kavels aan eigenaren en/of erfpachters, casu quo gestichte bungalows.

Artikel 5.
a. Het lidmaatschap wordt schriftelijk bij het bestuur aangevraagd onder overlegging van een afschrift van de notariële verklaring, waaruit de wijze van verkrijging en de datum van overdracht van de bungalow blijkt.
b. Het bestuur onderzoekt terstond, nadat zij de aanvraag heeft ontvangen, of de aanvrager voldoet aan het in artikel 4 lid a. bepaalde. Voldoet de aanvrager aan dit vereiste, dan wordt hij als lid toegelaten.
c. Het bestuur maakt onverwijld en voorts bij aanvang van ieder boekjaar een lijst op der leden, tevens ieder adres en het nummer of nummers van zijn bungalow(s).

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
a. Het lidmaatschapsrecht van een lid dat niet meer voldoet aan artikel 4 lid a. eindigt op het moment dat een (nieuw) lid als eigenaar van de bungalow in het ledenregister wordt ingeschreven.
b. Bij overlijden van een lid gaat het lidmaatschapsrecht over op zijn erfgenamen, zulks onverminderd het in artikel 4 lid c. en artikel 5 lid a. bepaalde.
c. Opzegging en ontzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk gelijktijdig met de overdracht van de eigendom der bungalow.

Verplichting der leden
Artikel 7.
a. Ieder lid is gebonden aan de bepalingen van de statuten en van de krachtens de statuten vastgesteld reglementen en voorts aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.
b. Bij reglement kan op niet-naleving een geldelijke boete of andere sanctie worden gesteld en/of kunnen regelen omtrent de oplegging en vaststelling van zodanige boetes of sancties worden gegeven.
Artikel 8.
Aan de leden word(t)(en), indien de algemene vergadering dit bepaalt, een door die vergadering vast te stellen bijdrage opgelegd en/of er worden omslagheffingen of ander heffingen vastgesteld, welke worden verdeeld in verhouding met het aantal bungalows dat een lid in eigendom heeft, zodat derhalve een lid dat slechts een bungalow in eigendom heeft een / twee en dertigste deel draagt.

Artikel 9.
Indien een wijziging van de statuten of van een reglement ten gevolge heeft, dat aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereniging intreedt dan wel zodanige aansprakelijkheid wordt verhoogd of de verplichtingen der leden tegenover de vereniging worden bezwaard, kunnen de leden de toepasselijkheid dier wijziging te hunnen aanzien niet ontgaan door opzegging van het lidmaatschap op andere wijze dan bij deze statuten is bepaald.

Bestuur
Artikel 10.
a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie leden, onder wie een voorzitter een penningmeester en een secretaris. De functie van penningmeester en secretaris zijn verenigbaar. De bestuursleden verdelen zelf de functies, met uitzondering dat de Algemene Ledenvergadering de voorzitter van het bestuur benoemt. De Algemene Ledenvergadering bepaalt tevens het aantal bestuursleden. Zij kan ook personen, die geen lid der vereniging zijn tot bestuursleden benoemen, doch hun aantal zal steeds minder dan de helft belopen.
b. Het bestuur regelt de bijeenroeping en de orde der bestuurvergaderingen in onderling overleg, voor zover de statuten of een reglement daaromtrent niet reeds bepalingen behelzen of komen te behelzen.
c. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Bestuursleden kunnen slechts zijn:

1. Leden-natuurlijke personen, respectievelijk hun echtgenoot/echtgenote;
2. Bestuurders of procuratiehouders van leden rechts personen;
3. Gevolmachtigden van een combinatie, als bedoeld in artikel 4 lid c. onverschillig of zij zelf deel der combinatie uitmaken.

Artikel 11.
Een Bestuurder houdt op bestuurslid te zijn;
a. Door periodiek af te treden
b. Door tussentijds aftreden, bij beëindiging van het lidmaatschap van het bestuurslid respectievelijk van zijn of haar echtgenoot / echtgenote als bedoeld in artikel 10 lid c. sub 1;
c. Door tussentijds ontslag, verleend door de Algemene Ledenvergadering;
d. Door zijn overlijden;
e. Voor wat betreft een bestuurder van een lid-rechtspersoon of een gevolmachtigde van een combinatie, doordat hij als zodanig defungeert;
f. Doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
Artikel 12.
a. Jaarlijks per de dag van de gewone Algemene Ledenvergadering treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
b. Een gedefungeerd bestuurslid is direct herkiesbaar.
c. Indien tussentijds een vacature ontstaat, roept het bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen, welke in de vacature voorziet. De nieuw gekozene wordt gekozen voor de tijd, gedurende welke zijn voorganger nog in functie zou zijn geweest, en is na verstrijken van die tijd terstond herkiesbaar. Tijdens het bestaan van een vacature komt de volledige bestuursbevoegdheid toe aan de overblijvende bestuursleden, mits het aantal overblijvende bestuursleden niet beneden de twee daalt.

Artikel 13.
a. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de secretaris dit nodig acht, doch tenminste eenmaal per vier maanden.
b. Het bestuur neemt, tenzij statuten of een reglement anders bepaalt/bepalen, besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen geldt het voorstel als verworpen.
c. Behoudens het bepaalde in het volgend lid kunnen geen besluiten worden genomen, wanneer niet tenminste twee bestuursleden aanwezig zijn.
d. Het Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of telegrafisch geschiedt en alle bestuursleden zich ter zake uitspreken. De secretaris houdt van een en ander aantekening in het notulenregister der bestuursvergaderingen.

Artikel 14.
a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden.
b. Het bestuur is bevoegd volmacht aan een of meer derden te verlenen en kan een hunner de persoonlijke titel van directeur of administrateur toekennen, alles echter slechts indien alle bestuursleden daartoe gezamenlijk optreden en niet dan met een machtiging of goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, mits alle bestuursleden daartoe samenwerken.
c. De Algemene Ledenvergadering kan bij reglement bepalen, dat bepaalde rechtshandelingen niet zonder haar machtiging of goedkeuring zullen geschieden. Aldus vastgestelde bepalingen kunnen noch door de vereniging aan derden, noch door derden aan de vereniging worden tegengeworpen.

Artikel 15.
a. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling der hem opgedragen taak.
b. Indien een tekortkoming betreft een aangelegenheid welke behoort tot de werking van meer dan één bestuurder, zijn deze allen deswege hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Niet aansprakelijk is echter hij die bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij zo spoedig mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden.
c. Voor de toepassing van het voorgaand lid wordt een bestuurder geacht kennis te hebben gekregen van al datgene wat hem bij een richtige waarneming niet onbekend gebleven zou zijn.
d. Het bestuur draagt zorg, dat ieder lid der vereniging ten spoedigste in het bezit wordt gesteld van een exemplaar dezer statuten en van de reglementen. Het bestuur zorgt voorts voor de inschrijving in het handelsregister.

Toezicht op het bestuur
Artikel 16.
a. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een college van commissarissen, bestaande uit drie leden; ook al is dit college niet voltallig, zal het rechtsgeldig kunnen optreden.
b. De commissarissen worden door de Algemene Ledenvergadering al dan niet uit haar eigen midden benoemd. Ieder jaar treedt één der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.
c. De commissarissen hebben toegang tot alle lokaliteiten en kantoren der vereniging en tot de bungalows van alle leden, echter slecht na overleg met de eigenaren of diens gemachtigden en de bewoners en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid ten opzichte van de privacy van die bewoners en eigenaren. Zij oefenen in de ruimste zin controle uit op de werkzaamheden van het bestuur.
d. Commissarissen hebben het recht een bestuurslid te schorsen; ten spoedigste roepen zij, zulks in afwijking van het elders bepaalde, daarna een Algemene Ledenvergadering bijeen, die na de geschorste de gelegenheid te hebben gegeven zich te verantwoorden, in hoogste ressort over opheffing der schorsing of ontslag beslist.
e. Commissarissen kunnen zich bij hun controle van administratie, boekhouding en jaarrekening doen bijstaan door een accountant ten laste van de vereniging.
f. Indien het gehele bestuur mocht ontbreken, nemen commissarissen tijdelijk het beheer en de vertegenwoordiging waar, totdat in een ten spoedigste te houden Algemene Ledenvergadering andere regelingen zijn getroffen.
g. Indien zowel het gehele bestuur als alle commissarissen ontbreken is ieder lid bevoegd een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, welke zodanige regelingen zal treffen, als zij nodig oordeelt.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 17.
a. In een jaarlijks voor één juli te houden Algemene Ledenvergadering word(t)(en):
1. Door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vereniging en het gevoerde beleid en beheer gedurende het afgelopen boekjaar en een eventuele begroting voor het komende boekjaar overlegd;
2. Door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd, over het afgelopen boekjaar, eventueel onder overlegging van het verslag van commissarissen en indien aanwezig verslag van de accountant der vereniging;
3. Voorzien in vacatures;
4. Eventuele bijdragen, aanslagen of ander heffingen vastgesteld;
5. Behandeld elk punt van de agenda.
b. De oproeping geschiedt door de voorzitter of de secretaris en wel op een termijn van tenminste dertig dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
c. De oproeping behelst de plaats en datum van de vergadering, de vermelding van de agendapunten en de mededeling, dat de rekening en de verantwoording van de dag der oproeping van de vergadering tot na afloop daarvan op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage liggen. Ieder lid ontvangt een afschrift daarvan.
d. Omtrent onderwerpen, welke niet in de convocatie zijn vermeld en welker behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze is aangekondigd, met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigt zijn.
e. Ledenvergaderingen worden gehouden binnen Nederland ter plaatse waar het bestuur of in het geval van artikel 18 lid b. de oproepers zullen bepalen.

Artikel 18.
a. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of de secretaris van het bestuur of, indien ten minste één/tiende deel der leden van de vereniging aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen.
b. Wanneer aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven en de vergadering niet binnen vier weken na de oproeping wordt gehouden, zullen de verzoekers bevoegd zijn zelf een vergadering bijeen te roepen, bij aangetekende brief aan ieder der leden van de vereniging en aan het bestuur. De kosten dezer oproeping komen ten laste van de vereniging.
c. Op de buitengewone Algemene Ledenvergadering vinden artikel 17 leden c. en d. en artikel 19 overeenkomstig toepassing, tenzij bij de statuten anders is bepaald.

Artikel 19.
a. De voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zodanig ook bij de Algemene Ledenvergadering op; bij afwezigheid van de voorzitter, respectievelijk bij afwezigheid van de secretaris, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, respectievelijk het secretariaat.
b. Elk lid heeft toegang tot de vergadering en recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal van hem in eigendom toebehorende bungalows. Vertegenwoordiging is alleen mogelijk door een lid van het desbetreffende lid-rechtspersoon, door een medelid, door een lid van het personeel van een medelid-rechtspersoon of door een gevolmachtigde, als bedoeld in artikel 4 lid c. of indien de exploitatierechten aan derde tot zekerheid zijn overgedragen door deze derde en slechts krachtens schriftelijke volmacht welke voor de aanvang der vergadering aan de voorzitter moet worden getoond.
c. Tenzij de statuten of een reglement een grote meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
d. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen steeds schriftelijk.
e. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaats hebben. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan beslist het lot.
f. Zo een voorstel zaken betreft, geld bij staking van stemmen het voorstel als verworpen.

Boekjaar
Artikel 20.
Het boekjaar is het kalenderjaar.

Rekening en verantwoording
Artikel 21.
a. Jaarlijks per de laatste dag van het boekjaar worden de boeken der vereniging afgesloten en wordt daaruit de rekening en verantwoording opgemaakt, welke door het bestuur wordt getekend.
b. De Algemene Ledenvergadering beslist over de al of niet goedkeuring van de rekening en verantwoording; goedkeuring houdt in décharge van het bestuur voor zijn beheer, alles tenzij de Algemene Ledenvergadering een voorbehoud maakt.
c. De Algemene Ledenvergadering geeft een bestemming aan een batig saldo der rekening en verantwoording.

Reglementen
Artikel 22.
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd reglementen vast te stellen, houdende nadere regelen betreffende de organisatie der vereniging en regelende de onderwerpen, waarvan de statuten regeling bij reglement voorschrijven en voorts reglementen van vergaderingen en bijeenkomsten, de gedragingen van de leden jegens elkander, jegens de vereniging en jegens derden, betreffende de eventuele in te stellen commissies, betreffende presentiegelden en eventuele vergoedingen, toe te kennen aan bestuursleden en commissieleden, betreffende contributies, omslagheffingen en andere heffingen, zomede betreffende alle onderwerpen, welke met het doel der vereniging verband houden. De reglementen kunnen geen bepalingen behelzen in strijd met de statuten. Zij kunnen ten allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd; de reglementen mogen zelf voorschrijven dat zij, of één of meer hunner bepalingen met een andere meerderheid dan de volstrekte, zullen kunnen worden gewijzigd.
Artikel 19 lid d. vindt overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 23.
a. Wijziging van bepalingen dezer statuten is mogelijk.
b. Een besluit tot statutenwijziging kan onverminderd het bepaalde in de volgende zin, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden der vereniging tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
c. Is in de eerst opgeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering opgeroepen, welke binnen vier weken na de eerste wordt gehouden en welke, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van ten minste twee/derde de uitgebrachte stemmen een besluit tot statutenwijziging kan nemen.
d. Bij de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering moet worden medegedeeld, dat aldaar wijziging der statuten zal worden voorgesteld.
e. Degenen, die oproeping hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bij de oproep tot de algemene vergadering zal bovendien de voorgestelde wijziging van de statuten worden meegestuurd. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettelijk worden besloten, wanneer ten minste één/tiende der ter vergadering aanwezigen leden zich tegen de behandeling verzet.

Ontbinding en liquidatie
Artikel 24.
a. De vereniging wordt ontbonden:
1. Door een daartoe strekkend besluit der Algemene Ledenvergadering; of
2. Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.
b. Het bepaalde in de leden b., c., en d. van het vorige artikel vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit tot ontbinding.
c. Bij een buitengerechtelijke vereffening is, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders bepaalt, het bestuur met de vereffening belast.
d. Gedurende die vereffening vinden deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
e. De vereffenaars doen rekening en verantwoording op gelijke wijze als hiervoor in artikel 21 is bepaald.
f. De Algemene Ledenvergadering zal de bestemming van een eventueel batig saldo aanwijzen.

Onvoorziene gevallen
Artikel 25.
a. In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien beslist het bestuur. Gedurende een maand nadat de beslissing van het bestuur aan het lid is medegedeeld, heeft echter het lid recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering.
b. Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die een Algemene Ledenvergadering bijeen roept, zodanig dat zij binnen vier weken nadat het bestuur de kennisgevind van het lid heeft ontvangen, wordt gehouden.