HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren en Erfpachters
Bungalowpark “De Groene Zoom” U.A.

Algemeen
Artikel 1.
De bepalingen van dit reglement vloeien voort uit o.a. de artikelen 7., 14 c. en 22. der Statuten. De Voorwaarden en Bedingen, opgenomen in de “Algemene Akte Erfpachtvoorwaarden Boyl” c.q. de “Algemene Akte Boyl”, beide akten gedateerd 14 december 1976 en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantoor te Leeuwarden op 15 december 1976 in deel 4184, resp. nummer 29. en 30., maken deel uit van dit reglement.

Artikel 2.
Wijzigingen en/of aanvullingen van elke bepaling van dit Reglement is mogelijk, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden als genoemd in artikel 23 der Statuten, de leden b, c, d en e, met dien verstande dat, waar sprake is van “Statuten”, wordt gelezen “Reglementen”.

Bestuur
Artikel 3.
Het bestuur zal bestaan uit vijf leden.

Artikel 4.
a. In het bestuur dienen slechts personen zitting te hebben of te nemen die lid zijn van de vereniging, dan wel kunnen worden aangemerkt als gevolmachtigde op grond van artikel 4 lid b en lid c van de Statuten.
b. De Bepaling sub a vindt overeenkomstig toepassing voor het college van commissarissen, indien de Algemene Ledenvergadering besluit deze functionarissen uit haar midden te benoemen.

Artikel 5.
Bij ontstaan van een vacature worden door het bestuur één of meer kandidaten voorgesteld . De kandidatenlijst wordt met de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering aan de leden toegezonden. Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur 24 uur vóór de aanvang van de vergadering, vergezeld van de handtekening van tenminste één/vijfde van het aantal leden der vereniging en een bereidverklaring van de kandida(a)t(en) zelf.

Artikel 6.
De secretaris draagt o.a. zorg voor het opstellen en bijhouden van de ledenlijst, waarop tevens ieder adres, het nummer of de nummers van zijn (haar) bungalow(s) en de datum van toetreding zijn vermeld.

Artikel 7.
De penningmeester zorgt o.m. voor het innen en beheer van de gelden van de vereniging. Hij ziet er op toe, dat voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting wordt ontvangen. Voorts stelt hij zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa, die aan de vereniging toebehoren.
a. De penningmeester mag tussentijds niet aftreden, tenzij hem door het volledige college van commissarissen schriftelijk décharge wordt verleend.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 8.
In de jaarlijks te houden Gewone Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een begroting voor het lopende boekjaar overlegd. Door goedkeuring machtigt de vergadering het bestuur om binnen het raam van de begroting zelfstandig de beslissingen te nemen, die het in het belang van de vereniging acht.

Artikel 9.
a. Met uitzondering van wijziging en/of aanvulling van de Statuten of van dit Reglement worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
b. Stemming bij volmacht is alleen mogelijk krachtens een schriftelijke verklaring op naam van de gemachtigde, welke verklaring door de secretaris wordt gevoegd bij de presentielijst.

Artikel 10.
In een Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris van het bestuur een presentielijst ter tekening neergelegd. Slechts zij, die deze lijst getekend hebben, behoudens het bepaalde artikel 9 b. van dit reglement, kunnen aan een stemming deelnemen.

Artikel 11.
Over personen wordt in een vergadering schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Wanneer het beleid van het bestuur in stemming wordt gebracht, zal dit schriftelijk geschieden.

Artikel 12.
Na de opening van de vergadering worden door de voorzitter ten behoeve van schriftelijke stemming twee leden aangewezen, géén bestuursleden zijnde, die de stemmen zullen tellen en van de uitkomst van de stemopneming verslag uitbrengen.

Artikel 13.
Stemming bij hoofdelijke oproeping geschiedt in volgorde van de presentielijst, met die verstande dat eerst de leden en daarna het bestuur hun stem(men) uitbrengen.

Artikel 14.
Tot de ledenvergaderingen hebben uitsluitend leden, respectievelijk hun echtgenoot/echtgenote/partner toegang. Zij hebben het recht om agendapunten voor te stellen; het bestuur beslist over opneming, behoudens het bepaalde in artikel 18 der Statuten en artikel 16 a. van dit reglement.

Artikel 15.
De Gewone Algemene Ledenvergadering zal jaarlijks worden gehouden vóór 1 april.

Gedragsregels
Artikel 16.
a. In een Algemene ledenvergadering kunnen gedragsregels voor bewoners, bezoekers, etc. van bungalowpark “De Groene Zoom” voor ieder lid worden voorgesteld. De vergadering besluit of deze regels in een volgende vergadering in stemming zullen worden gebracht. De concept gedragsregels worden door het bestuur vooraf schriftelijk ter kennis gebracht van alle leden der vereniging.
b. Nadat de voorgestelde gedragsregels – met inachtneming van artikel 2 van dit reglement – in een Algemene Vergadering zijn aanvaard, maken zij deel uit van dit Reglement.

Artikel 17.
Onverminderd alle overige bepalingen wordt ten deze uitdrukkelijk verwezen naar artikel 16 van de Voorwaarden en Bedingen, opgenomen in de “Algemene Akte Erfpachtvoorwaarden Boyl” c.q. artikel 6 van de “Algemene Akte Boyl”.

Artikel 18.
Een ieder is gehouden op de wegen in het park zijn snelheid te matigen tot maximaal 15 km per uur en voor het parkeren van auto’s uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangelegde parkeerhavens of van het parkeerterrein bij de ingang van het park, met dien verstande dat in de parkeerhavens bij de bungalows uitsluitend door de bewoner/gebruiker van de betreffende bungalow maximaal één personenauto mag worden geparkeerd of geplaatst. Alleen met voorafgaande toestemming van de bungaloweigenaar mag u van een andere parkeerhaven gebruik maken. Vrachtauto’s zijn op het bungalowpark niet toegestaan.

Artikel 19.
De leden worden geacht hun bungalow dusdanig te onderhouden dat de uniformiteit van het park gewaarborgd wordt. Dit geldt in het bijzonder voor het schilderwerk, dakbedekking, aanbouw van berging en serre e.d., vervanging kozijnen en voordeur.
Bij renovatie van het dak hebben de leden de keuze tussen het vervangen door singels of door dakpanelementen van het merk Octava. De kleur van beide materialen is antraciet. Bij het schilderwerk wordt de leden de keuze gelaten uit drie kleuren perkoleum van verffabriek Koopmans, namelijk dekkend zwart nr. 239, dekkend donkergroen nr. 206 of dekkend wijnrood nr. 13. Bovendien hebben de leden de vrijheid om de onderkant van de goten te schilderen in antiek wit nr. 234. De vervanging van de kozijnen door dubbelglas is toegestaan op voorwaarde dat de huidige maten worden gehandhaafd en indien niet is gekozen voor ongeverfd aluminium als materiaal, de kozijn van de bungalow, met uitzondering van de berging, geverfd zijn in antiek wit. Alle bouwkundige aanpassingen aan de buitenzijde van de bungalow zijn slecht toegestaan op voorwaarde dat:
1. De uitvoering in overeenstemming is met het streven naar uniformiteit.
2. De eventuele noodzakelijke vergunningen door de gemeente zijn afgegeven.
De toetsing van deze voorwaarden geschiedt door het bestuur van de vereniging. Vanwege deze toetsing dient elk lid dat voornemens is een aanpassing aan de buitenzijde van de bungalow aan te brengen, dit voornemen ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.

Mocht één van de leden een houtkachel, in de volksmond allesbranders, willen plaatsen in de bungalow, dan dient die te voldoen aan de meest recente eisen door het ministerie van VROM gesteld, en voorzien zijn van het keurmerk van TNO. In de kachel mag slechts droog gekapt hout worden gestookt.

Artikel 20.
a. De leden worden geacht de krachtens dit Reglement geldende gedragsregels ter kennis te brengen van diegenen, aan wie zij hun bungalow(s) verhuren of anderszins ter beschikking stellen. Hiertoe zal door het bestuur (jaarlijks) een exemplaar van deze gedragsregels aan alle leden worden verstrekt.
b. De leden zijn verplicht bij verkoop van hun bungalow(s) de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragsregels van de vereniging aan de nieuwe eigenaar over te dragen en diens naam en adres terstond aan het verenigingssecretariaat kenbaar te maken. Tevens dienen de sleutels van de officiële postbussen en vuilcontainers over gedragen te worden aan de nieuwe eigenaar.

Artikel 21.
Ieder lid is aansprakelijk voor alle schade, die aan eigendommen van een ander lid of van de vereniging wordt toegebracht door hemzelf, gezinsleden, bezoekers of personen, die zijn bungalow(s) huren of anderszins een recht van gebruik aan hem ontlenen.

Parkaanleg
Artikel 22.
In het belang van het algemeen aanzien van het park zal een lid, dat voornemens is een erfafscheiding aan te brengen, die afwijkt van de gedeeltelijk reeds aanwezige groenbeplanting – overigens met behoud van rechten – zijn plan ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.

Artikel 23.
a. Het is niet toegestaan op enig terrein(gedeelte) van de vereniging, noch op de bungalowterreinen opstallen te plaatsen c.q. op te richten in de vorm van b.v. (sta)caravans, bergruimten, huisdierhokken, afrasteringen, reclameborden en dergelijke.
b. Deze bepaling geldt niet voor eigendommen van de vereniging en voor opstallen, waarvoor door het bestuur een schriftelijke vergunning is afgegeven.
c. De uit groenbeplanting bestaande erfafscheidingen mogen, behoudens een enkele boom, de maximale hoogte van twee meter in geen geval overschrijden. Groenafscheiding langs de rijweg mag niet overhangen en het zicht en/of de veiligheid beperken.

Betalingen, boetes, etc.
Artikel 24.
Ieder lid is verplicht de jaarlijks door de Gewone Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie en/of omslagheffing en voorts alle andere vastgestelde betalingen ten behoeve van de vereniging, behoudens het bepaalde in artikel 26 c. van dit Reglement, te voldoen uiterlijk binnen 30 dagen na de in de ontslagheffing genoemde vervaldata. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste hierbij gefixeerd worden op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijfendertig euro (€ 35,=), zulks vermeerderd met de BTW, die de vereniging moet maken om het haar toekomende te incasseren, zijn voor tekening van het betreffende lid dat in gebreke is of is geweest.

Artikel 25.
Beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor het lopende boekjaar.

Artikel 26.
a. Bij overtreding van één of meer bepalingen van dit Reglement verbeurt het betrokken lid ten behoeve van de vereniging een boete van vijftig euro (€ 50,=) per overtreding, alsmede indien de verboden activiteiten voortduren nadat het betreffende lid in gebreke is gesteld, een boete van vijftig euro (€ 50,=) per dag, dat de verboden toestand voortduurt. De boete is verbeurd door het enkele feit der overtreding.
b. Wanneer een lid zijn of haar bungalow, bijvoorbeeld in de vorm van verhuur voor langere duur dan vier weken in een aaneengesloten periode te beschikking stelt aan een gebruiker/bewoner, dient de bungaloweigenaar deze gebruiker/bewoner alle op “De Groene Zoom” betrekking hebbende regels ter kennis brengen dan wel te overhandigen. De gebruiker/bewoner dient, alvorens de bungalow te betrekken, schriftelijk te verklaren van deze regels kennis te hebben genomen dan wel deze te hebben ontvangen. Het bestuur is, indien dat nodig wordt geacht, gerechtigd het onder sub a. van dit artikel gestelde onverkort toe te passen op gebruiker/bewoner met dien verstande dat de onder sub a. bedoelde boetes aan de betreffende gebruiker/bewoner kunnen worden opgelegd in plaats van aan het betreffende verenigingslid. Het betreffende lid blijft in dat geval echter persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling in geval de gebruiker/bewoner voor wat betreft betaling in gebreke blijft. Bij voortduring van één of meer overtredingen dient de bungaloweigenaar de gebruiker/bewoner met onmiddellijke ingang de huur op te zeggen dan wel het gebruik van de bungalow te ontzeggen.
c. Een opgelegde boete dient binnen 30 dagen te worden voldaan, tenzij gebruik gemaakt wordt van het recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering, zoals in sub d. van dit artikel is aangegeven.
d. Een lid, beboet op grond van dit Regelement en/of de akten, genoemd in artikel 1 van dit reglement, heeft het recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering indien hij binnen een maand na oplegging van de boete schriftelijk bij aangetekende brief aan de secretaris van het bestuur zijn bezwaren tegen de oplegging kenbaar maakt. Het bezwaarschrift dient duidelijk te zijn gemotiveerd.
e. De uitspraak van de Algemene Ledenvergadering in verband met een beroepingsprocedure is bindend.

*bijgewerkt: 2 maart 2012