In 1975 werd het park gebouwd, tegelijk met soortgelijke parken in Gees en Noordwolde, onder beheer en exploitatie van BV Bouw en Handelsmaatschappij Carnisseplaat te Rotterdam, deel uitmakend van verzekeringsconcern AMFAS later opgaand in de Nationale Nederlanden. De vooropgezette bedoeling was de parken te gaan verhuren en vervolgens particulier te verkopen. Doordat de verhuur achter bleef bij de verwachtingen verscheen er reeds op zaterdag 23 oktober 1976 een advertentie in de Telegraaf met het aanbod van enige recreatiebungalows in Boijl, waarbij later bleek dat het om alle 32 bungalows ging. De bungalows werden aangeboden door het makelaarskantoor Gemako, eveneens deel uitmakend van AMFAS, en op het bewuste weekend zou een vertegenwoordiger van het kantoor, Dhr. H. van Mil, in de kijkbungalow 32 aanwezig zijn om uitleg te geven. De toeloop was enorm en de huisjes gingen haast al ter plekke in andere handen over en dat niet alleen per stuk.

De prijzen varieerden van fl. 60.000.- tot 71.000.- afhankelijk van de locatie, waarbij de bungalows aan de rand tot de hogere categorie behoorden. De grond werd uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht, Carnisseplaat bleef de eigenaar, tegen een startende jaarlijkse erfpachtcanon van fl. 1750.-. De bungaloweigenaren kregen wel eerste recht van koop tegen een prijs van 20 X de erfpachtcanon. Overigens is de grond in de afgelopen periode een aantal malen doorverkocht en thans in eigendom van Mirabelle BV in Nijverdaal. (anno 2015 wederom doorverkocht onder dezelfde voorwaarden)

Wie een bungalow kocht werd tevens voor 1/32 eigenaar van de gemeenschappelijke bezittingen en voorzieningen zoals, speelweide, paardenweide, CAI, parkverlichting en de parkwegen.

Een van de belangrijkste clausules in het koopcontract was de verplichting lid te worden van een nog op te richten vereniging van eigenaren en erfpachters. De bungaloweigenaren dienden hun aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen en voorzieningen “om niet”in eigendom over te dragen aan de vereniging. Al deze bezittingen en voorzieningen zijn dus eigendom van de vereniging. Van grote betekenis was ook dat men zich, door het zetten van een handtekening onder de koopakte, verplichtte zich te onderwerpen aan de “Voorwaarden en Bedingen, opgenomen in de Algemene Akte Erfpachtvoorwaarden Boijl”. Dit geldt ook voor die eigenaren die de grond gekocht hebben. Al deze verplichtingen, de zg. kettingbedingen, staan ook nu nog in het koopcontract, zodat elke nieuwe eigenaar automatisch dezelfde verplichtingen op zich neemt.

Zo werd dus op 22 maart 1977 de Co√∂peratieve Vereniging van Eigenaren en Erfpachters Bungalowpark “De Groene Zoom”te Boijl ten doop gehouden.